Mevzuat ve Yönetmelikler

Merkezin Yürürlükte olan Yönetmeliği aşağıda yer almaktadır.

İlk yönetmelik 07.12. 1987 tarihli YÖK  izin sonunda 15 Ocak 1988 tarihli ve 19695 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır.  Yeni Yönetmelik, 2008 yılında ilk yönetmelikteki bazı maddelerde; merkezin işleyişini daha verimli duruma getirmek amacıyla yeni ekleme ve çıkarmalar ile; 08.10.2008 tarih ve 28618 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne yazısı, bu yazıya ilişkin Rektörlük ve Merkez arasında yapılan yazışmalar ve YÖK onayından sonra 21 Ocak 2009 tarih ve 27117 sayılı Resmi Gazete’nin 16. Sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL EL SANATLARI VE TASARIM ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/1/1988 tarihli ve 19695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma, Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinin adı, “Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma, Uygulama Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1inci maddesinin birinci fıkrasında yer alanMarmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma, Geliştirme Merkezi” ifadesi, “Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma, Uygulama Merkezi Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Müdür Yardımcısının görevi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,”

“b) Merkezin idari işlerini yürütmek,”

“d) Rektör tarafından onaylanan çalışma programını uygulamak,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 7 - Yönetim Kurulu; Güzel Sanatlar Fakültesi kadrolu öğretim üyelerinden olmak kaydıyla Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“c) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici ve sürekli çalışma grupları kurar, bu gruplarda görevlendirilecek akademik personel ve ayrıca işbirliği yapılacak kamu ve özel kurum ve kuruluşları belirler, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetler.”

“e) Uygulama birimleri açılmasını karara bağlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Proje danışmanları”

MADDE 10- Yönetim Kurulu; Merkez tarafından yürütülen projelerde, proje konularında görevlendirilmek üzere kendi konularında uzman olan kişileri, proje danışmanı olarak görevlendirebilir.”

MADDE 8– Aynı Yönetmeliğin 11 inci ve 12 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi rektörü yürütür.


Bu sayfa Traditional Handicrafts and Design Application and Research Center tarafından en son 26.06.2013 16:11:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM